از کتاب مبانی حقوق سلامت دکتر اسلامی تبار رونمایی شد